Χωρίς κατηγορία

Α Βασ. 1,27


Α Βασ. 1,27

ὑπὲρ τοῦ παιδαρίου τούτου προσηυξάμην, καὶ ἔδωκέ μοι Κύριος τὸ αἴτημά μου, ὃ ᾐτησάμην παρ᾿ αὐτοῦ·

Α Βασ. 1,27

Δια το παιδίον τούτο εγώ τότε προσηυχήθην. Ο δε Κυριος εδέχθη το αίτημά μου και επραγματοποίησεν αυτό το οποίον του εζητούσα.