Χωρίς κατηγορία

Αρ. 9,9


Αρ. 9,9

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 9,9

Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·