Χωρίς κατηγορία

Αρ. 9,22


Αρ. 9,22

μηνὸς ἡμέρας πλεοναζούσης τῆς νεφέλης σκιαζούσης ἐπ᾿ αὐτῆς παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ οὐ μὴ ἀπάρωσιν·

Αρ. 9,22

Οταν η νεφέλη σκεπάζη και σκιάζη την Σκηνήν του Μαρτυρίου περισσότερον και από ένα μήνα, οι Ισραηλίται δεν θα βιασθούν δι’ αναχώρησιν. Θα σταθμεύσουν καθ’ όλον αυτό το διάστημα εκεί και δεν θα αναχωρήσουν.