Χωρίς κατηγορία

Αρ. 7,39


Αρ. 7,39

μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

Αρ. 7,39

ένα μόσχον, ένα κριόν, και αμνόν ενός έτους δι’ ολοκάρπωσιν,