Χωρίς κατηγορία

Αρ. 7,38


Αρ. 7,38

θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

Αρ. 7,38

Προσέφερεν επίσης μίαν λιβανοθήκην βάρους δέκα χρυσών σίκλων, γεμάτην θυμίαμα,