Χωρίς κατηγορία

Αρ. 7,14


Αρ. 7,14

θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

Αρ. 7,14

Προσέφερεν επίσης μίαν λιβανοθήκην χρυσήν βάρους δέκα σίκλων γεμάτην θυμίαμα,