Χωρίς κατηγορία

Αρ. 6,7


Αρ. 6,7

ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ ἐπ᾿ ἀδελφῷ καὶ ἐπ᾿ ἀδελφῇ, οὐ μιανθήσεται ἐπ᾿ αὐτοῖς ἀποθανόντων αὐτῶν, ὅτι εὐχὴ Θεοῦ αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτοῦ.

Αρ. 6,7

Δεν θα μιανθή εισερχόμενος στο δωμάτιον, όπου υπάρχει το νεκρόν σώμα του πατρός του η, της μητρός του η του αδελφού του η της αδελφής του. Δεν θα μολυνθή πλησιάζων αυτούς τους νεκρούς, διότι επάνω εις την κεφαλήν αυτού υπάρχει το τάξιμό του προς τον Θεόν.