Χωρίς κατηγορία

Αρ. 6,25


Αρ. 6,25

ἐπιφάναι Κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε·

Αρ. 6,25

Είθε να φανέρωση εις σε το πρόσωπόν του και να σε ελεήση.