Χωρίς κατηγορία

Αρ. 5,13


Αρ. 5,13

καὶ κοιμηθῇ τις μετ᾿ αὐτῆς κοίτην σπέρματος, καὶ λάθῃ ἐξ ὀφθαλμῶν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ κρύψῃ, αὐτὴ δὲ ᾖ μεμιασμένη καὶ μάρτυς μὴ ἦν μετ᾿ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ μὴ ᾖ συνειλημμένη,

Αρ. 5,13

και κοιμηθή με άλλον εις διάπραξιν αμαρτίας και διαφύγη την αντίληψιν του ανδρός της, κρύψη δε η ιδία το αμάρτημά της, είναι αυτή οπωσδήποτε μολυσμένη, έστω και αν δεν συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.