Χωρίς κατηγορία

Αρ. 4,25


Αρ. 4,25

καὶ ἀρεῖ τὰς δέῤῥεις τῆς σκηνῆς καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ κάλυμμα αὐτῆς καὶ τὸ κατακάλυμμα τὸ ὑακίνθινον τὸ ὂν ἐπ᾿ αὐτῆς ἄνωθεν καὶ τὸ κάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου

Αρ. 4,25

Θα πάρουν τα τρίχινα υφάσματα του δευτέρου καλύμματος της Σκηνής, ολόκληρον την στέγην της Σκηνής του Μαρτυρίου, το τρίτον δερμάτινον κάλυμμα και το επάνω από όλα τέταρτον κυανούν κάλυμμα, όπως επίσης και το παραπέτασμα της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου.