Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,8


Αρ. 3,8

καὶ φυλάξουσι πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς.

Αρ. 3,8

Θα φυλάττουν όλα τα σκεύη της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα προσφέρουν εις αυτήν όλας τας υπηρεσίας υπέρ των Ισραηλιτών.