Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,47


Αρ. 3,47

καὶ λήψῃ πέντε σίκλους κατὰ κεφαλήν, κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον λήψῃ, εἴκοσιν ὀβολοὺς τοῦ σίκλου,

Αρ. 3,47

Θα πάρης δι’ έκαστον άτομον πέντε σίκλους αργυρίου (60 περίπου γραμμάρια) τα οποία θα καταβληθούν βάσει του χρησιμοποιουμένου διδράχμου στον ναόν. Ο σίκλος έχει είκοσι οβολούς.