Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,45


Αρ. 3,45

λάβε τοὺς Λευίτας ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ τὰ κτήνη τῶν Λευιτῶν ἀντὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν, καὶ ἔσονται ἐμοὶ οἱ Λευῖται· ἐγὼ Κύριος.

Αρ. 3,45

“πάρε τους Λευΐτας αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λευϊτών αντί των ζώων των άλλων Ισραηλιτών. Οι Λευίται θα είναι ιδικοί μου, θα είναι αφιερωμένοι εις την υπηρεσίαν μου, Εγώ ο Κυριος δίδω την εντολήν.