Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,39


Αρ. 3,39

πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν Λευιτῶν, οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου κατὰ δήμους αὐτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

Αρ. 3,39

Ολα τα άρρενα των Λευϊτών, τα οποία επεσκέφθη και ηρίθμησεν ο Μωϋσής και ο Ααρών κατά τους δήμους αυτών, σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου, από ενός μηνός και άνω ευρέθησαν είκοσι δύο χιλιάδες.