Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,34


Αρ. 3,34

ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμόν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἑξακισχίλιοι καὶ πεντήκοντα·

Αρ. 3,34

Εγινεν επιθέωρησις και καταγραφή παντός αρσενικού από μηνός και άνω και ευρέθησαν εξ χιλιάδες πεντήκοντα.