Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,18


Αρ. 3,18

καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γερσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν· Λοβενὶ καὶ Σεμεΐ.

Αρ. 3,18

Τα ονόματα των υιών του Γεδσών και των δήμων αυτών ήσαν, Λοβενί και Σιεμεΐ.