Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,1


Αρ. 3,1

Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Ἀαρὼν καὶ Μωυσῆ, ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησε Κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν ὄρει Σινά.

Αρ. 3,1

Οι απόγονοι του Ααρών και του Μωϋσή κατά την ημέραν, που ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν επάνω στο όρος Σινά, ήσαν οι εξής·