Χωρίς κατηγορία

Αρ. 2,31


Αρ. 2,31

πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Δὰν ἑκατὸν καὶ πεντηκονταεπτὰ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι· ἔσχατοι ἐξαροῦσι κατὰ τάγμα αὐτῶν.

Αρ. 2,31

Ολοι οι αριθμηθέντες και καταγραφέντες στο στρατιωτικόν σώμα υπό την αρχηγίαν της φυλής του Δαν ανήρχοντο εις εκατόν πεντήκοντα επτά χιλιάδας εξακοσίους. Τελευταίοι αυτοί θα ξεκινούν, κατά τα τάγματα αυτών εις εκάστην αναχώρησιν.