Χωρίς κατηγορία

Αρ. 2,29


Αρ. 2,29

καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Νεφθαλί, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλί, Ἀχιρὲ υἱὸς Αἰνάν·

Αρ. 2,29

Πλησίον της φυλής Ασήρ θα στρατοπεδεύουν οι της φυλής Νεφθαλείμ. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Αχιρέ, υιός του Αινάν.