Χωρίς κατηγορία

Αρ. 2,25


Αρ. 2,25

Τάγμα παρεμβολῆς Δὰν πρὸς βοῤῥᾶν σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Δάν, Ἀχιέζερ υἱὸς Ἀμισαδαί·

Αρ. 2,25

Προς βορράν θα στρατοπεδεύη το σώμα της φυλής του Δαν με την στρατιωτικήν του δύναμιν. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Αχιέζερ, υιός του Αμισαδαί.