Χωρίς κατηγορία

Αρ. 2,16


Αρ. 2,16

πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Ῥουβήν, ἑκατὸν πεντήκοντα μία χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα, σὺν δυνάμει αὐτῶν δεύτεροι ἐξαροῦσι.

Αρ. 2,16

Ολοι οι αριθμηθέντες της στρατιωτικής δυνάμεως υπό την αρχηγίαν της φυλής Ρουβήν ανήλθον εις εκατόν πεντήκοντα μίαν χιλιάδας τετρακοσίους πεντήκοντα. Αυταί αι στρατιωτικαί μονάδες θα ακολουθούν δεύτεραι κατά την εκκίνησιν.