Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,7


Αρ. 1,7

τῶν Ἰούδα, Ναασσὼν υἱὸς Ἀμιναδάβ·

Αρ. 1,7

Από την φυλήν του Ιούδα, ο Ναασσών ο υιός του Αμιναδάβ.