Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,9


Αρ. 13,9

τῆς φυλῆς Ἐφραὶμ Αὐσὴ υἱὸς Ναυή·

Αρ. 13,9

της φυλής Εφραίμ ο Αυη, υιός του Ναυή·