Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,15


Αρ. 13,15

τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ Ναβὶ υἱὸς Σαβί·

Αρ. 13,15

της φυλής Νεφθαλίμ ο Ναβί, υιός του Σαβί·