Χωρίς κατηγορία

Αρ. 12,7


Αρ. 12,7

οὐχ οὕτως ὁ θεράπων μου Μωυσῆς· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός ἐστι·

Αρ. 12,7

Δεν έγινεν όμως το ίδιον και δια τον υπηρέτην μου τον Μωϋσήν. Αυτός είναι ο έμπιστός μου δι’ όλον τον ισραηλιτικόν λαόν μου.