Χωρίς κατηγορία

Αρ. 10,21


Αρ. 10,21

καὶ ἐξαροῦσιν υἱοὶ Καὰθ αἴροντες τὰ ἅγια καὶ στήσουσι τὴν σκηνήν, ἕως παραγένωνται.

Αρ. 10,21

Επειτα από αυτούς εξεκίνησαν οι υιοί του Καάθ μεταφέροντες τα άγια σκεύη και λοιπά αντικείμενα της Σκηνής, έως ότου φθάσουν όπου η νεφέλη σταματήση, δια να στήσουν εκεί την Σκηνήν.