Χωρίς κατηγορία

Αρ. 10,1


Αρ. 10,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 10,1

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·