Χωρίς κατηγορία

Αμ. 8,9


Αμ. 8,9

καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς·

Αμ. 8,9

Κατά την ημέραν εκείνην θα γίνη και τούτο, λέγει ο Κυριος. Ενῷ θα είναι μεσημβρία, ο ήλιος θα δύση, η δε γη εν πλήρει ημέρα θα σκοτισθή και θα χάση το φως της.