Χωρίς κατηγορία

Αμ. 7,15


Αμ. 7,15

καὶ ἀνέλαβέ με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων, καὶ εἶπε Κύριος πρός με· βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ.

Αμ. 7,15

Ο Κυριος όμως με επήρε από τα πρόβατα και ο ίδιος ο Κυριος μου είπε· Πηγαινε και προφήτευσον στον ισραηλιτικόν μου λαόν.