Χωρίς κατηγορία

Αμ. 7,1


Αμ. 7,1

Οὕτως ἔδειξέ μοι Κύριος ὁ Θεός, καὶ ἰδοὺ ἐπιγονὴ ἀκρίδων ἐρχομένη ἑωθινή, καὶ ἰδοὺ βροῦχος εἷς Γὼγ ὁ βασιλεύς.

Αμ. 7,1

Ο Κυριος και Θεός μου έδειξε το εξής όραμα· Ιδού σμήνη νεαρών ακρίδων έρχονται κατά την πρωΐαν και ιδού ενας συμβολικός βρούχος, ο οποίος υπενθυμίζει τον τρομερόν βασιλέα Γωγ.