Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,9


Αμ. 6,9

καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθῶσι δέκα ἄνδρες ἐν οἰκίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται,

Αμ. 6,9

Και εάν τυχόν απομείνουν από την καταστροφήν δέκα άνδρες εις μίαν οικίαν, δεν θα διαφύγουν εν τέλει τον όλεθρον, διότι και αυτοί θα αποθάνουν.