Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,7


Αμ. 6,7

διὰ τοῦτο νῦν ἀχμάλωτοι ἔσονται ἀπ᾿ ἀρχῆς δυναστῶν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Ἐφραίμ.

Αμ. 6,7

Και ιδού τώρα θα αιχμαλωτισθούν οι Ισραηλίται, αυτοί και οι άρχοντές των· τα ζώα των θα εξαφανισθούν λάφυρα των εχθρών των, και κανείς χρεμετισμός ίππων Ισραηλιτικών δεν θα ακούεται πλέον.