Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,2


Αμ. 6,2

διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκεῖθεν εἰς Ἐμαθραββὰ καὶ κατάβητε ἐκεῖθεν εἰς Γὲθ ἀλλοφύλων, τὰς κρατίστας ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων, εἰ πλείονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστι τῶν ὑμετέρων ὁρίων.

Αμ. 6,2

Ολοι, ει δυνατόν, οι Ισραηλίται περιέλθετε και μεταβήτε μέχρι της μεγάλης Εμάθ, πέραν του Ορόντου ποταμού. Από εκεί καταβήτε εις την πόλιν των Φιλισταίων, την Γέθ. Ιδετε τας πλουσιωτάτας και ισχυρότατος από όλας αυτάς τας βασιλείας και ίδετε, εάν τα όρια των μενάλων αυτών βασιλειών είναι σήμερον μεγαλύτερα από τα όρια της χώρας σας.