Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,14


Αμ. 6,14

οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ, οἱ λέγοντες· οὐκ ἐν τῇ ἰσχύϊ ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα;

Αμ. 6,14

Σεις οι οποίοι ευφραίνεσθε στο πονηρόν και οχι στο αγαθόν, και κομπαστικώς λέγετε· “με την ιδικήν μας ικανότητα δεν απεκτήσαμεν δύναμιν και κυριότητα επάνω στους άλλους;”