Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,13


Αμ. 6,13

εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι; εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις; ὅτι ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν,

Αμ. 6,13

Είναι δυνατόν ποτέ οι ίπποι να τρέχουν επάνω εις βράχους; Είναι δυνατόν οι άρρενες ίπποι να μείνουν απαθείς και σιωπηλοί ενώπιον των θηλυκών ίππων; Οχι. Ετσι και η ιδική σας καταστροφή είναι βεβαία, διότι εξετρέψατε την δικαιοσύνην του Θεού εις οργήν εναντίον σας· επεσύρατε επάνω σας ως έργον δικαιοσύνης πλέον την πικρίαν και την καταστροφήν.