Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,1


Αμ. 6,1

Οὐαὶ τοῖς ἐξουθενοῦσι Σιὼν καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας· ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνῶν, καὶ εἰσῆλθον αὐτοί. οἶκος τοῦ Ἰσραήλ,

Αμ. 6,1

Αλλοίμονον εις εκείνους από τους Ισραηλίτας, οι οποίοι εξουθενώνουν την Ιερουσαλήμ και έχουν πεποίθησιν εις την ορεινήν Σαμάρειαν. Λησμονούν, ότι δια του Θεού εξωλόθρευσαν στους αρχαίους χρόνους τα βασίλεια των εθνών της Παλαιστίνης και εγκατεστάθησαν εις τας περιοχάς των.