Χωρίς κατηγορία

Αμ. 5,27


Αμ. 5,27

καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.

Αμ. 5,27

Δια τούτο εγώ θα σας μετοικήσω πέραν από την Δαμασκόν” λέγει εκείνος, του οποίου το όνομα είναι Κυριος, ο Θεός ο Παντοκράτωρ.