Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,8


Αμ. 4,8

καὶ συναθροισθήσονται δύο καὶ τρεῖς πόλεις εἰς πόλιν μίαν τοῦ πιεῖν ὕδωρ καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσι· καὶ οὐκ ἐπιστράφητε πρός με, λέγει Κύριος.

Αμ. 4,8

Οι κάτοικοι δύο και τριών πόλεων θα συγκεντρωθούν εις μίαν πόλιν, δια να πίουν ύδωρ και δεν θα χορτάσουν. Και παρ’ όλην την τιμωρίαν αυτήν δεν επεστρέψατε εν μετάνοία προς εμέ, λέγει ο Κυριος.