Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,4


Αμ. 4,4

Εἰσήλθατε εἰς Βαιθὴλ καὶ ἠνομήσατε καὶ εἰς Γάλγαλα ἐπληθύνατε τοῦ ἀσεβῆσαι καὶ ἠνέγκατε εἰς τὸ πρωΐ θυσίας ὑμῶν, εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν·

Αμ. 4,4

“Εισήλθατε εις την ειδωλολατρικήν Βαιθήλ και εκεί περιεπέσατε εις παρανομίας, εις δε τα Γαλγαλα επληθύνατε τας ασεβείας σας. Προσεφέρατε κατά τας πρωϊνάς ώρας θυσίας εις τα είδωλα και κατά την τρίτην ημέραν το δέκατον από τα γεννήματά σας.