Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,1


Αμ. 4,1

Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος, αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμαρείας, αἱ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺς καὶ καταπατοῦσαι πένητας, αἱ λέγουσαι τοῖς κυρίοις αὐτῶν· ἐπίδοτε ἡμῖν ὅπως πίωμεν.

Αμ. 4,1

Ακούστε τον λόγον αυτόν του Κυρίου, σεις αι γυναίκες της Σαμαρείας, που είσθε ευτραφείς ωσάν τας δαμάλεις της Βασανίτιδος· σεις, που καταδυναστεύετε τους πτωχούς και καταπατείτε τους πένητας και λέγετε στους συζύγους σας· “δώστε μας χρήματα, δια να πίωμεν οίνον”.