Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,7


Αμ. 3,7

διότι οὐ μὴ ποιήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς πρᾶγμα, ἐὰν μὴ ἀποκαλύψῃ παιδείαν αὐτοῦ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας.

Αμ. 3,7

Πράγματι, δεν θα κάμη τίποτε ο Κυριος και Θεός, εάν προηγουμένως δεν αποκαλύψη την παιδαγωγίαν του αυτήν προς τους δούλους του τους προφήτας.