Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,6


Αμ. 3,6

εἰ φωνήσει σάλπιγξ ἐν πόλει, καὶ λαὸς οὐ πτοηθήσεται; εἰ ἔσται κακία ἐν πόλει, ἣν Κύριος οὐκ ἐποίησε;

Αμ. 3,6

Είναι δυνατόν να σαλπίση πολεμική σάλπιγξ εις κάποιαν πόλιν και ο λαός να μη ταραχθή; Είναι δυνατόν να υπάρξη κάποια σύμφορα εις μίαν πόλιν, την οποίαν ο Κυριος να μη έχη παραχωρήσει;