Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,5


Αμ. 3,5

εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ γῆς ἄνευ ἰξευτοῦ; εἰ σχασθήσεται παγὶς ἐπὶ τῆς γῆς ἄνευ τοῦ συλλαβεῖν τί;

Αμ. 3,5

Είναι δυνατόν να πέση ακίνητον στο έδαφος ένα πτηνόν, χωρίς να υπάρξη άνθρωπος που θα έχη στήσει δι’ αυτό, την ιξόβεργαν; Ημπορεί να στηθή ποτέ παγίς στο έδαφος, αν δεν πρόκειται να συλλάβη κάτι;