Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,15


Αμ. 3,15

συγχεῶ καὶ πατάξω τὸν οἶκον τὸν περίπτερον ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν θερινόν, καὶ ἀπολοῦνται οἶκοι ἐλεφάντινοι, καὶ προστεθήσονται ἕτεροι οἶκοι πολλοί, λέγει Κύριος.

Αμ. 3,15

Θα συγκλονίσω και θα κρημνίσω τους χειμερινούς και θερινούς οίκους. Θα καταστραφούν επίσης οι πολυτελείς ελεφάντινοι οίκοι, μαζή δέ με αυτούς και πλήθος άλλο κατοικιών θα κρημνισθούν”, λέγει ο Κυριος.