Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,11


Αμ. 3,11

διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός· Τύρος, κυκλόθεν ἡ γῆ σου ἐρημωθήσεται, καὶ κατάξει ἐκ σοῦ ἰσχύν σου, καὶ διαρπαγήσονται αἱ χῶραί σου.

Αμ. 3,11

Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος και Θεός· “θα συμβούν εις σε όσα εις την Τυρον και τας γύρω χώρας. Η γη σου θα ερημωθή από τον εχθρόν, θα καταστραφή η δύναμίς σου και όλη η ύπαιθρος χώρα θα διαρπαγή από τον εχθρόν”.