Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,10


Αμ. 3,10

καὶ οὐκ ἔγνω ἃ ἔσται ἐναντίον αὐτῆς, λέγει Κύριος, οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν.

Αμ. 3,10

Και η πόλις αυτή δεν έχει κατανοήσει όσα επιφυλάσσονται εναντίον της δια τας αδικίας της, λέγει ο Κυριος. Οι κάτοικοί της προσθέτουν συνεχώς και θησαυρίζουν αδικίας και αρπαγάς, αφορμάς ταλαιπωρίας εις τας χώρας των”.