Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,1


Αμ. 3,1

Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραήλ, καὶ κατὰ πάσης φυλῆς, ἧς ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, λέγων·

Αμ. 3,1

Ακούσατε αυτόν τον λόγον, τον οποίον είπεν ο Κυριος εναντίον σας, ω Ισραηλίται, και εναντίον όλων των άλλων φυλών, τας οποίας ελευθέρας έβγαλεν από την χώραν της Αιγύπτου λέγων·