Χωρίς κατηγορία

Αμβ. 3,1


Αμβ. 3,1

Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην·

Αμβ. 3,1

Κυριε, ήκουσα εκείνο, το οποίον συ με έκαμες να ακούσω, και εφοβήθην.