Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ὦ Θεία Ἀγάπη, ἐλθέ, ἱκετεύω,
  ἐξ ὅλης ψυχῆς μου καὶ μέσης καρδίας,
  καὶ σκήνωμα θεῖον, Χριστέ, ποίησόν με
  καὶ πάσης κηλῖδος, ὦ καθάρισόν με.

 • !

  Ἡ Σὴ Βασιλεία ἐστὶν ἡ ἀγάπη,
  ἐν ᾗ βασιλεύει χαρὰ καὶ εἰρήνη,
  ἐν ᾗ βασιλεύει ἡ μακαριότης,
  ὁ ἔρως τοῦ Θείου καὶ ἡ εὐφροσύνη.

Ὦ Θεία Ἀγάπη

 

Ὦ Θεία Ἀγάπη, ἐλθέ, ἱκετεύω,
ἐξ ὅλης ψυχῆς μου καὶ μέσης καρδίας,
καὶ σκήνωμα θεῖον, Χριστέ, ποίησόν με
καὶ πάσης κηλῖδος, ὦ καθάρισόν με.

Ὦ Θεία Ἀγάπη, ἀγάπης ἐνθέου
τὴν Σὲ ἐκζητοῦσαν ψυχὴν ἔμπλησόν μου
καὶ ἔρωτα θεῖον, Ὦ Θεία Ἀγάπη,
θερμῶς ἱκετεύω, τῷ δούλῳ Σου δός μοι.

Ὦ Θεία Ἀγάπη, τὴν Σὴν ἱκετεύω,
ἀγάπην παράσχου τοῖς Σὲ ἐκζητοῦσι·
Ἡ γὰρ Σὴ ἀγάπη τὸ πλήρωμά ἐστι
τοῦ Θείου Σου Νόμου, Ἀγάπη γλυκεῖα.

Ὦ Θεία Ἀγάπη, ἡ μόνη πληροῦσα
τὸν σύμπαντα κόσμον καὶ ἡ συντηροῦσα,
Σὺ πέλεις ὁ νόμος τῶν ἐπουρανίων,
Σὺ πέλεις ὁ νόμος καὶ τῶν ἐπιγείων.

Ἡ Σὴ Βασιλεία ἐστὶν ἡ ἀγάπη,
ἐν ᾗ βασιλεύει χαρὰ καὶ εἰρήνη,
ἐν ᾗ βασιλεύει ἡ μακαριότης,
ὁ ἔρως τοῦ Θείου καὶ ἡ εὐφροσύνη.