Οι Δραστηριότητές της

Μέρος Α΄
 

1. Λατρευτική Ζωή.


Τελοῦνται ὅλες οἱ Θ. Λειτουργίες ποὺ διαλαμβάνονται στὸ πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Καθημερινὰ τελοῦνται οἱ ἀκολουθίες τοῦ ὄρθρου καἰ τοῦ ἑσπερινοῦ.

Ἐπίσης σὲ ἐπιλεγμένες ἑορτές τελοῦνται βραδινές Θ. Λειτουργίες μέχρι τὴν πρώτη πρωινὴ ὥρα.

 

2. Ποιμαντική Ζωή.

Καὶ οἱ τρεῖς ἱερεῖς τοῦ ναοῦ ὑπηρετοῦν τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.

Δίνεται προσοχή στὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν γι’αυτὸ καὶ ὁ ναὸς εἶναι ἀνοικτὸς περί τὶς δεκατέσσερις ὧρες ἡμερησίως.

 3. Ἄλλες ἰδιαίτερες δραστηριότητες.


Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο ἔχει τὴν εὐθύνη διαχείρισης τριῶν κληροδοτημάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν συσταθεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη εἰδικῶν περιπτώσεων, ὅπως τὴν ὑποβοήθηση πτωχῶν κοριτσιῶν γιὰ τὸν γάμο τους, ὑποστήριξη ἀπόρων ἐνοριτῶν μας κ.λ.π.

Ἀκόμη, πάλι μὲ τὴν ἀρωγὴ καὶ ἐπιμέλεια νέων ἐθελοντῶν λειτουργοῦμε ἱστοσελίδα στὸ διαδίκτυο ὑπὸ τὴν διεύθυνση www.agiazoni.gr

____________________________________

Μέρος Β΄

 
Τὸ Ἔργο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
( Ὑπεύθυνος π. Ἐμμανουήλ Νιράκης)


Τὸ Ε.Φ.Τ. τοῦ I. Ν Ἁγ. Ζώνης ἐπιτελεῖ τὸ ἀκόλουθο ἔργο:

1. Κάθε μέρα ἀπὸ Δευτέρα ἕως Σάββατο τὸ Κ.Ε.Α. ποὺ στεγάζεται στὸ ὑπόγειο τοῦ Ναοῦ μας προσφέρει σὲ ἡμεδαποὺς καὶ ἀλλοδαποὺς ἐνορίτες μας περίπου 110 μερίδες φαγητοῦ, τὸ ὁποῖο προετοιμάζεται καὶ παρασκευάζεται καθημερινὰ ἀπὸ ἐθελοντὲς ἐνορίτες μας. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 35.832,53 εὐρώ.

2. Κάθε μήνα τὸ Ε.Φ.Τ. παρέχει μὲ τὴ μορφὴ σταθεροῦ μηνιαίου βοηθήματος σὲ περίπου ἑβδομήντα πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ ὄχι μόνο, χρηματικὸ βοήθημα ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ 30,00 ἕως 50,00 εὐρώ. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 25.547,31 εὐρώ.

3. Προσφέρομε ἐντελῶς δωρεὰν τὴ δυνατότητα σὲ ἐμπερίστατους ἐνορίτες μας νὰ ἐπισκέπτονται καὶ νὰ πραγματοποιοῦν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις ἢ θεραπεῖες σὲ Καρδιολόγο, Παθολόγο, Μικροβιολόγο, Παιδίατρο καὶ Ὀδοντίατρο. Ἐπίσης προσφέρομε ἐντελῶς δωρεὰν ὅσα φάρμακα συνταγογραφοῦν οἱ ὡς ἄνω εἰδικότητες ἰατρῶν ἀπὸ φαρμακεῖο τῆς ἐνορίας μας ποὺ βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Νάξου. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 6.500,00 εὐρώ.

4. Μὲ τὸ πρόγραμμα ΄΄κατ΄ οἶκον΄΄ βοήθεια παρέχουμε τὴ δυνατότητα σὲ κατάκοιτους καὶ ἐγκαταλελειμένους συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὅλα ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ μιὰ ἀξιοπρεπῆ ζωή. Ὁμάδες κυριῶν ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα — δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα – ἐπισκέπτονται στὸ σπίτι τοὺς ὡς ἄνω συνανθρώπους μας προσφέροντας ἀπλόχερα ἀγάπη, φροντὶδα, παρέα καὶ ζεστασιά, Στὸ ἔργο τους συμπεριλαμβάνεται ἡ καθαριότητα, τὸ μαγείρεμα, ἡ ἀγορὰ ἀγαθῶν ἢ φαρμάκων ἀκόμα καὶ ἡ μεταφορὰ σὲ νοσοκομεῖο ἂν αὐτὸ κρίνεται ἀπαραίτητο. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 2.000,00 εὐρώ.

5. Στὴν ἀρχὴ κάθε σχολικῆς χρονιᾶς παρέχουμε σὲ παιδιὰ ἀπόρων καὶ πολύτεκνων οἰκογενειῶν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα σχολικὰ εἴδη [ τσάντες, κασετίνες, τετράδια, ξενόγλωσσα βιβλία κ.ἄ ] Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 3.200,00 εὐρώ.


____________________________________
 

Μέρος Γ΄
 
Τὸ Ἔργο τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας
( Ὑπεύθυνος π. Χαράλαμπος Στάμος )

____________________________________

Μέρος Δ΄
 

Κληροδοτήματα-ΠροσκλήσειςΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΘ. 70Α , Τ.Κ. 11361
ΤΗΛ. 210 8674250
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, υπό την ιδιότητά του ως Διοικητού και Διαχειριστού του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ», δυνάμει της από 28-6-1976 διαθήκης του αείμνηστου φιλάνθρωπου ενορίτη μας Σταύρου Απ. Γεωργιάδη, σε συνδυασμό με τα άρθρο 2 του οργανισμού του Κληροδοτήματος (Π. Δ/γμα της 11ης-10-1994 ΦΕΚ 804 Β΄), από τα κατ’ έτος εισπραττόμενα εισοδήματα της κοινωφελούς περιουσίας του εν λόγω ιδρύματος, διαθέτει ποσοστό 75% για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, κάθε έτος, σε δύο (2) νεάνιδες, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ηλικία, από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη εγκύρου γάμου, μέχρι και 45 ετών.

β) Να είναι αμέμπτου ηθικής.

γ) Να είναι οικονομικά αδύνατες.

δ) Να έχουν παντρευτεί (για πρώτη φορά) στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απονομής της οικονομικής ενίσχυσης.

ε) Να κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, για τουλάχιστον δύο έτη πριν την κατάρτιση του πίνακα προς οικονομική ενίσχυση υποψηφίων και

στ) Να είναι ορφανές τουλάχιστον του ενός γονέα.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος
 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι νεάνιδες που επιθυμούν και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, από το «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, για το έτος 2010 (και έχουν τελέσει τον γάμο τους κατά το προηγούμενο έτος 2009), να υποβάλουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 12ην μεσημβρινήν της 31ης Μαρτίου 2010, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ενός των εφημερίων του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης ότι είναι αμέμπτου ηθικής.

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γάμου.

4. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.

5. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι οικονομικά αδύνατες.

6. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης για δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων για οικονομική ενίσχυση.

Η επιλογή των νεανίδων προς χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, θα γίνει στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων την 23η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, περί ώραν 12ην μεσημβρινήν και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, αποτελουμένης από τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πληροφορίες στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγ. Ζώνης Πατησίων, από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ηλιόπουλο και λοιπά μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010

 ____________________________________

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΘ. 70Α , Τ.Κ. 11361
ΤΗΛ. 210 8674250
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, υπό την ιδιότητά του ως Διοικητού και Διαχειριστού του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ», δυνάμει της από 3-10-1954 μυστικής διαθήκης του αείμνηστου φιλάνθρωπου ενορίτη μας Γεωργίου Ι. Αναστασόπουλου, σε συνδυασμό με τα άρθρο 3 και 12 του οργανισμού του Κληροδοτήματος (Β.Δ/γμα της 11/27-11-1959 ΦΕΚ 260/Α’), από τα κατ’ έτος εισπραττόμενα εισοδήματα της κοινωφελούς περιουσίας του εν λόγω ιδρύματος, διαθέτει ποσοστό 90% των ακαθαρίστων εσόδων του, μετά την αφαίρεση των τυχόν εξόδων και βαρών, για την προίκιση κατ’ έτος πέντε (5) νεανίδων που θα έλθουν εις πρώτον γάμον και που συγκεντρώνουν τα κάτωθι προσόντα:

α) Να κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, για τρία (3) τουλάχιστον έτη πριν την κατάρτιση του πίνακα των προς προίκιση υποψηφίων.

β) Να είναι αμέμπτου ηθικής.

γ) Να έρχονται εις πρώτου γάμου κοινωνίαν

δ) Να είναι άπορες

ε) Να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών

στ) Να είναι ορφανές αμφοτέρων των γονέων ή του ενός τούτων ή και εν ελλείψει τούτων, μη ορφανές αλλά πάντως να συγκεντρώνουν τα πιο πάνω υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε προσόντα.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος


ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ


Οι νεάνιδες που επιθυμούν και συγκεντρώνουν τα ως άνω προσόντα για την προίκισή τους λόγω επερχόμενου γάμου, από το «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» για το έτος 2010, να υποβάλουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 12ην μεσημβρινήν της 31ης Μαρτίου 2010, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ενός των εφημερίων του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης ότι είναι αμέμπτου ηθικής.

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

3. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι άπορες.

6. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης για τρία (3) τουλάχιστον έτη πριν την κατάρτιση του πίνακα των προς προίκιση υποψηφίων.

Η επιλογή των νεανίδων προς προίκιση λόγω επερχόμενου γάμου, θα γίνει στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων την 23η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, περί ώραν 14.00 μ.μ. και ενώπιον των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου υπό την εποπτείαν του Προϊσταμένου των ενταύθα Πρωτοδικών.

Πληροφορίες στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγ. Ζώνης Πατησίων, από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ηλιόπουλο και λοιπά μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010